Products

Product Name :Fancy 111
Price : 730.00
SEE MORE DETAIL :

ลักษณะเด่น : คุณภาพฝักสดดีมาก ปลูกได้ดีในทุกสภาพ ขนาดฝักใหญ่ ให้ผลผลิตสูง ระบบรากและลำต้นแข็งแรง 

ลักษณะประจำพันธุ์ แฟนซีสีม่วง 111
ผลผลิตทั้งเปลือกเฉลี่ย (กก./ไร่) * 2,926
ผลผลิตปอกเปลือกเฉลี่ย (กก./ไร่) * 1,996
วันออกไหม (วัน)** 47-50
ความสูงต้น (ซม.) 210
ความสูงฝัก (ซม.) 110
เก็บเกี่ยวหลังจากออกไหม 50% (วัน) ** 18-20
เก็บเกี่ยวหลังจากปลูก (วัน) ** 67-70
สีไหม ม่วงแดง
รสชาติ ดีเยี่ยม
ความนุ่ม ดีมาก
สีเมล็ด ม่วงแดง
จำนวนแถวเมล็ด 16-18 
ความยาวฝัก (ซม.) 19-21
ความกว้างฝัก (ซม.) 5.0-5.5
ความต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่ ต้านทาน

* ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลในสถานีวิจัยบริษัทฯ เท่านั้น อาจจะมีการแปรผันไปตามสภาพพื้นที่และภูมิอากาศ
** อายุการเก็บเกี่ยวอาจจะยาวนานขึ้น เมื่อปลูกในฤดูหนาว หรือช่วงสภาพอากาศเย็น

Gallery
Group Companies