Products

Product Name :การปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว
SEE MORE DETAIL :

การปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว

การเตรียมดิน

ไถดะตากดินไว้ประมาณ 7-10 วัน แล้วไถแปรเพื่อย่อยดินให้แตกละเอียดเหมาะกับการงอกของเมล็ด

การปลูก

แบบแถวเดี่ยว ใช้ระยะระหว่างแถว 75 ซม.ระหว่างต้น 25 - 30 ซม. ควรหยอดเมล็ดหลุมละ 1-2 เมล็ด ควรหยอดเมล็ดเมื่อดินมีความชื้นที่พอเหมาะกับการงอกของเมล็ด ถอนแยกให้เหลือ 1 ต้น/หลุม   เมื่อข้าวโพดมีอายุประมาณ 12-15 วัน หลังการปลูก

อัตราการใช้เมล็ด

ใช้เมล็ดพันธุ์  1-2  กก./ไร่  หยอดหลุมละ 1-2 เมล็ด

การให้น้ำ

ควรให้น้ำสม่ำเสมอ โดยเฉพาะช่วงออกดอก หากขาดน้ำจะมีผลต่อการติดเมล็ด

การเก็บเกี่ยว

เก็บเกี่ยวหลังจากออกไหมแล้ว 50% ของทั้งแปลง ประมาณ 19-21 วัน

ช่วงอากาศร้อน          ให้เก็บเกี่ยวหลังจากไหมออกแล้ว 50% ประมาณ 16-18 วัน

ช่วงอากาศหนาวเย็น  อายุการเก็บเกี่ยวจะยืดออกไปเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ

การใส่ปุ๋ย

ครั้งที่  1

  ใส่ปุ๋ยรองพื้น สูตร 15 - 15 - 15 หรือ 16 - 11 - 14 ใน       อัตรา 50 กก./ไร่

ครั้งที่  2

  ใส่ปุ๋ยแต่งหน้า  สูตร  46 - 0 - 0 เมื่อข้าวโพดอายุ 20 - 25  วัน         ในอัตรา  25 - 30  กก./ไร่

ครั้งที่  3

  ใส่ปุ๋ยแต่งหน้า  สูตร  46-0-0  เมื่อข้าวโพดอายุ  40-45  วัน         ในอัตรา  25-30  กก./ไร่

 
ข้อแนะนำการบริโภค
- วิธีการต้ม ต้มน้ำให้เดือด จากนั้นนำฝักข้าวโพดที่ปลอกเปลือกออกแล้ว   ลงต้มเป็นเวลาประมาณ 30 นาที
- วิธีการนึ่ง ต้มน้ำให้เดือด จากนั้นนำฝักข้าวโพดที่ปลอกเปลือกออกแล้วนำมานึ่งเป็นเวลาประมาณ 40 นาที
**เพื่อให้รสชาติอร่อยยิ่งขึ้น แนะนำให้นำข้าวโพดที่ต้มหรือนึ่งแล้วมาชุบในน้ำเกลืออีกครั้ง
Group Companies