Career

ประกาศรับสมัครงาน บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด

เป็นบริษัทในเครือ ADVANTA ซึ่งมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกดำเนินธุรกิจด้านงานวิจัย ผลิต และจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทยมากว่า 41 ปีเป็นบริษัทฯ ที่มีชื่อเสียงและมั่นคง ผลตอบแทนรวมทั้งสวัสดิการต่างๆ


เปิดรับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย

     คุณสมบัติ
     1. อายุ 20 – 28 ปีปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ วิชาเอก พืชไรเศรษฐศาสตร์เกษตร, พืชศาสตร์ส่งเสริมการเกษตรเทคนิคการผลิตหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
     2. ประสบการณ์ 0 – 2 ปี ในสายการตลาด
     3. มีความเข้าใจพื้นฐานด้าน การเกษตรพืชไร่
     4. มีจิตใจการให้บริการมนุษยสัมพันธ์ดีและ สามารถเจรจาต่อรองได้ดี 
     5. พ้นพันธะทางการทหารแล้ว
     6. สามารถขับรถยนต์ได้ดีและมีใบอนุญาติขับขี่   
     7. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
                                                                 

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการสมัครงานมีดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาเอกสารสำคัญทางทหาร เช่น สด. 8 หรือ สด. 43
4. สำเนาวุฒิการศึกษา
5. ใบรับรองการผ่านงาน หรือผ่านการฝึกอบรมต่างๆ (ถ้ามี)
6. สำเนาใบขับขี่ (กรณีที่เป็นตำแหน่งใช้รถในการปฏิบัติหน้าที่)
7. resume (เอกสารแนะนำตัว เช่น ทักษะทางภาษา หรือคอมพิวเตอร์ งานอดิเรก เป็นต้น) 
8. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด1 นิ้ว 2 รูป

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานมาได้ที่ ฝ่ายบริหารและบุคคล
บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด
เลขที่ 1 หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โทร. : 0-3626-6316-9 แฟกซ์ : 0-3626-6508

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ wtantiwong@advantaseeds.com

Group Companies