แปซิฟิคฯ อบรมนักศึกษา สปป.ลาว

แปซิฟิคฯ อบรมนักศึกษา สปป.ลาว

คุณยงค์ยุทธ ปานสูง ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด 
อบรมนักศึกษาฝึกงานสี่สถาบันเกษตรใน สปป.ลาว จำนวน 5 คน แบบสหกิจศึกษา โครงการนำร่องปีแรก (ปิดการฝึกงาน) โดยความร่วมมือของคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้, ภาครัฐของ สปป.ลาว และ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ จำกัด พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร ที่ เมืองปากลาย แขวงไชยะบุรี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562